Акредитація представників ЗМІ

1.  Акредитація представників засобів масової інформації та незалежних журналістів і технічних працівників (далі — Акредитовані особи) при облдержадміністрації здійснюється департаментом інформаційної діяльності та комунікації з громадськістю (далі —Департамент) з метою створення сприятливих умов для здійснення професійної діяльності Акредитованих осіб, яка полягає в забезпеченні права кожного на інформацію, всебічного й об’єктивного висвітлення діяльності органів влади.
 
2.  Акредитація здійснюється на підставі Конституції України, законів України „Про інформацію”, „Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації”, „Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні”, „Про телебачення і радіомовлення”, „Про інформаційні агентства”, „Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів” та цих Правил.
Ці Правила складено на підставі Типових правил акредитації представників засобів масової інформації та незалежних журналістів при органі влади, схвалених Національною комісією з утвердження свободи слова та розвитку інформаційної галузі при Президентові України.
 
3.  Акредитація може бути річною та тимчасовою (строком до 10 днів).
Тимчасова акредитація надається працівникам засобів масової інформації та незалежним журналістам і технічним працівникам за їхньою заявою на строк виконання конкретного редакційного завдання або для заміни постійно акредитованої особи в разі її хвороби, відпустки, відрядження тощо.
Після завершення терміну річної  акредитації Департамент надсилає Акредитованій особі письмовий запит про підтвердження акредитації. Акредитована особа має письмово підтвердити свою акредитацію протягом 30 календарних днів з дня отримання запиту.
 
4. Право на акредитацію мають українські засоби масової інформації, зареєстровані відповідно до чинного законодавства України, Інтернет-видання, незалежні журналісти, технічні працівники, а також іноземні кореспонденти та представники іноземних засобів масової інформації, акредитовані Міністерством закордонних справ України.
 
5. Заявка на акредитацію подається на ім'я керівника Департамента на офіційному бланку ЗМІ за підписом керівника редакції друкованого ЗМІ (керівника телерадіоорганізації, інформаційного агентства, Інтернет-видання) та засвідчується печаткою ЗМІ. Заявка на акредитацію незалежних журналістів та технічних працівників подається ними особисто.
У заявці вказуються:
1. Повна назва ЗМІ, тираж, періодичність, регіон розповсюдження, поштова та електронна адреси редакції, номери телефонів і факсів редакції;
2. Прізвище, ім'я, по батькові головного редактора ЗМІ;
3. Прізвище, ім’я, по батькові працівників засобу масової інформації (незалежних журналістів та технічних працівників), акредитація яких запитується, їхня належність до творчих або технічних працівників (наприклад, журналіст, оператор, фотокореспондент);
4. Поштова адреса (для незалежних журналістів та технічних працівників), номер контактного телефону, електронна адреса особи, акредитація якої запитується;
5. Термін запитуваної акредитації.
До заявки додаються:
1. Копія свідоцтва про реєстрацію друкованого засобу масової інформації та інформаційного агентства;
2. Копія ліцензії на мовлення (для телерадіокомпаній);
3. Копія документа, що підтверджує акредитацію в Україні (для іноземного кореспондента);
4. Копія документа, що підтверджує професійний фах заявника (диплом про спеціальну освіту або документ, що підтверджує членство у відповідному професійному об’єднанні) або рекомендація професійного об’єднання журналістів (для незалежних журналістів та технічних працівників).
Заявка на акредитацію та супровідні документи надсилаються поштою або подаються до Управління.
 
6.   У разі неподання окремих документів (подання документів, що не містять необхідних даних) відповідно до пункту 5 цих Правил, Департамент повідомляє про це заявника та зупиняє розгляд заяви про акредитацію. Розгляд заяви про акредитацію поновлюється після подання всіх документів .
Акредитація проводиться протягом 20 календарних днів після отримання всіх документів, передбачених пунктом 5 цих Правил.
 
7.  Допуск Акредитованих осіб на місце проведення заходу розпочинається за 30 хвилин до початку проведення заходу та закінчується за 5 хвилин до початку заходу.
Акредитовані особи мають право вносити в приміщення, де проводиться захід,  технічні засоби для аудіо- та відеозапису, фотозйомки (диктофони, фотоапарати, відеокамери зі штативом і без, освітлювальну апаратуру тощо), засоби для передачі аудіо- та відеоданих, засоби мобільного зв’язку та портативну комп’ютерну техніку.
На місце проведення заходу одночасно може бути допущено не більше двох Акредитованих осіб від однієї телерадіоорганізації та двох осіб від одного друкованого засобу масової інформації, інформаційного агентства, Інтернет-видання.
 
8. У випадку, коли взяти участь в заході висловили бажання Акредитовані особи кількістю, більшою, ніж може бути розміщена у відповідному приміщенні, Департамент може встановити квотний принцип допуску до місця проведення заходу. Квоти допуску мають бути справедливими.
 
9. У випадках, коли захід проводиться відповідно до міжнародних або інших спеціальних протоколів, можуть встановлюватись особливі умови допуску Акредитованих осіб до таких заходів.
На протокольну зйомку допускаються тільки технічні працівники в такій кількості: один оператор від телерадіоорганізації, один фотокореспондент від друкованого засобу масової інформації (інформаційного агентства, Інтернет-видання).
 
10. Департамент забезпечує:
1. Завчасне повідомлення Акредитованих осіб про дату, час і місце запланованих заходів шляхом поширення анонсів заходів електронною поштою та/або факсом;
2. Надання Акредитованим особам при проведенні прес-конференцій і брифінгів окремих місць для сидіння, місць для установлення апаратури, придатних для аудіо- та відеозапису, передачі аудіо- та відеоданих;
3. Надання необхідних для роботи інформаційних матеріалів в паперовій та/або електронній формі;
4. Інші необхідні умови для виконання Акредитованими особами їхніх професійних обов’язків (телефон, факс тощо) Департамента.
 
11. Акредитовані особи мають право:
1. Завчасно отримувати інформацію про заплановані заходи;
2. Бути присутніми на брифінгах, прес-конференціях та інших заходах, що спеціально організуються для засобів масової інформації, у місцях проведення відповідних заходів;
3. Одержувати необхідну інформацію від співробітників Департамента, в тому числі на брифінгах, зустрічах і прес-конференціях;
4. Ознайомлюватися з інформаційно-довідковими матеріалами (порядок денний, стенограми засідань, тексти заяв, прес-релізи тощо);
5. Користуватися власною технічною апаратурою для проведення аудіо- та відеозапису, фотозйомки, передачі аудіо- та відео даних.
Акредитованим особам надаються інші права, передбачені законодавством України.
 
12. Акредитовані особи зобов’язані:
1. Добросовісно використовувати свої права і не зловживати ними;
2. Поважати права і не заважати роботі працівників Департамента та інших Акредитованих осіб;
3. Дотримуватись правил, які визначені для особливих заходів;
4. Не користуватись мобільними телефонами під час проведення заходів, дотримуватися ділового стилю одягу.
 
13. Департамента може припинити акредитацію особи в разі:
1. Визнання особи судом винною у вчиненні адміністративного правопорушення чи злочину;
2. Систематичного грубого порушення підпунктів 3-4 пункту 12 цих Правил.
Рішення про припинення акредитації затверджується начальником Управління або його заступником за поданням завідувача відділу.
Рішення про припинення акредитації має бути вмотивованим, оформляється письмово та видається особі, акредитацію якої припинено, протягом 3 робочих днів з дня прийняття такого рішення. У рішенні про припинення акредитації вказується посадова особа, яка прийняла відповідне рішення, дата рішення та порядок його оскарження.
 
14.  Акредитація також припиняється:
1. У разі завершення терміну тимчасової акредитації;
2. У разі непідтвердження акредитації відповідно до пункту 3 цих Правил;
3. За заявою засобу масової інформації (щодо однієї або всіх акредитованих від засобу масової інформації осіб). При цьому засіб масової інформації може акредитувати іншу особу (осіб) замість тієї, акредитація якої припиняється.
 
15. Припинення акредитації з підстав, інших ніж вказані в пунктах 13-14 цих Правил, не допускається.
 
16. Припинення акредитації, а також будь-які інші дії (бездіяльність) Департамента та його структурних підрозділів, пов’язані з акредитацією, можуть бути оскаржені в суді в порядку адміністративного судочинства.

Об’єкт інформаційної послуг: 
Юридичним особам
Категорія: 
Засоби масової інформації

Остання зміна сторінки: 06-02-2018 08:34