Послуги ЖКГ

Проект рішення Закарпатської обласної ради "Про внесення змін до Програми із благоустрою населених пунктів Закарпатської області на 2017-2020 роки"

Про введення в дію з 01.05.2019 року Закону України від 09.11.2017 № 2189-VІІІ „Про житлово-комунальні послуги”

З 1 травня 2019 року в повному обсязі введено в дію Закон України від 09.11.2017 № 2189-VIII «Про житлово-комунальні послуги» (далі — Закон).

З цієї дати визнано таким, що втратив чинність Закон України від 24 червня 2004 року № 1875-IV «Про житлово-комунальні послуги».

Згідно з вказаним Законом визначено нову класифікацію житлово-комунальних послуг, нову систему взаємовідносин, що виникатимуть у процесі надання та споживання цих послуг, передбачено різні моделі договірних відносин у сфері комунальних послуг,  а також визначено особливості укладання, зміни і припинення договорів про надання комунальних послуг у багатоквартирному будинку, змінено підходи до формування тарифів на комунальні послуги та нарахування плати споживачам,  запроваджено відповідальність  за неналежне виконання договору як для виконавців комунальних послуг, так і для споживачів цих послуг.

Практична реалізація нововведень, передбачених Законом, можлива за умови укладення договорів про надання комунальних послуг за правилами та особливостями, визначеними Законом (тобто, нових договорів про надання комунальних послуг).

Відповідно до статті 12 Закону надання житлово-комунальних послуг здійснюється виключно на договірних засадах.

При цьому пунктом 4 розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Закону передбачено, що не пізніш як протягом одного року з дня введення в дію цього Закону (тобто, не пізніш як 01.05.2020) співвласники багатоквартирних будинків незалежно від обраної ними форми управління багатоквартирним будинком зобов’язані прийняти рішення про модель організації договірних відносин з виконавцями комунальних послуг (крім послуг з постачання електричної енергії та природного газу) щодо кожного виду комунальної послуги згідно з частиною першою статті 14 цього Закону, а виконавці комунальних послуг — укласти із такими співвласниками договори про надання відповідних комунальних послуг відповідно до обраної співвласниками моделі організації договірних відносин.

У разі якщо співвласники багатоквартирного будинку самостійно не оберуть одну з моделей організації договірних відносин, визначених частиною першою статті 14 Закону, та/або не дійдуть згоди з виконавцем про розмір плати за обслуговування внутрішньобудинкових систем багатоквартирного будинку, що забезпечують постачання відповідної комунальної послуги, між виконавцем відповідної комунальної послуги та кожним співвласником після 01.05.2020 буде укладено індивідуальний договір про надання комунальної послуги з урахуванням особливостей, визначених частиною сьомою статті 14 Закону.

Договори про надання житлово-комунальних послуг укладаютьсявідповідно до типових або примірних договорів, затверджених Кабінетом Міністрів України або іншими уповноваженими законом державними органами відповідно до закону. Такі договори можуть затверджуватися окремо для різних моделей організації договірних відносин (індивідуальний договір та колективний договір про надання комунальних послуг) та для різних категорій споживачів (індивідуальний споживач, колективний споживач).

Договір про надання комунальної послуги укладається між виконавцем відповідної послуги та споживачем або особою, яка відповідно до договору або закону укладає такий договір в інтересах споживача, або з управителем багатоквартирного будинку з метою постачання електричної енергії для забезпечення функціонування спільного майна багатоквартирного будинку.

Договір про надання послуг з управління багатоквартирним будинком(зміни до нього) від імені всіх співвласників багатоквартирного будинку укладається з визначеним відповідно до законодавства управителем співвласником (співвласниками), уповноваженим (уповноваженими) на це рішенням зборів співвласників. Такий договір підписується на умовах, затверджених зборами співвласників, та є обов’язковим для виконання всіма співвласниками.

Порядок та особливості укладання, зміни і припинення договорів про надання житлово-комунальних послуг, зокрема і в багатоквартирних будинках,  визначаються статтями 13-15  Закону.

Враховуючи особливості перехідного періоду, а саме періоду від моменту введення в дію Закону (01.05.2019) до моменту укладення нових договорів про надання комунальних послуг пунктом 3 розділу VI«Прикінцеві та перехідні положення» Закону передбачено, що договори про надання комунальних послугукладені до введення в дію цього Закону (тобто, до 01.05.2019), зберігають чинність на умовах, визначених такими договорамидо дати набрання чинності договорами про надання відповідних комунальних послуг, укладеними за правилами, визначеними цим Законом. Такі договори мають бути укладені між споживачами та виконавцями комунальних послуг протягом одного року з дати введення в дію цього Закону (тобто, до 01.05.2020). У разі якщо згідно з договорами про надання комунальних послуг, укладеними до введення в дію цього Закону, передбачено більш ранній строк їх припинення, такі договори вважаються продовженими на той самий строк і на тих самих умовах.

Звертаємо увагу, що після 01.05.2019 органи місцевого самоврядування та Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг не можуть встановлювати (у тому числі за результатами коригування) тарифи на комунальні послуги, що надаються за договорами, укладеними до введення в дію Закону.

Відповідно до пункту 2 частини третьої статті 4 Закону та статті 28 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” до повноважень органів місцевого самоврядування у сфері житлово-комунальних послуг належить встановлення цін/тарифів на комунальні послуги відповідно до закону.

З 01.05.2019 комунальними послугами у розумінні статті 5 Закону є, зокрема, послуги з:

постачання теплової енергії,

постачання гарячої води,

централізованого водопостачання,

централізованого водовідведення.

Таким чином, з 1 травня 2019 року органи місцевого самоврядування можуть (мають повноваження) встановлювати тарифи саме на ці комунальні послуги.

Повноваження щодо встановлення тарифів на послуги з централізованого опалення, централізованого постачання холодної води та водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем), із зазначеної дати у органів місцевого самоврядування відсутні.

Також відповідні повноваження відсутні у НКРЕКП (Законом внесено зміни до ст. 1 Закону України „Про державне регулювання у сфері комунальних послуг”).

Варто зауважити, що нормативно-правові акти, які затвердженні Урядом та Мінрегіоном на виконання вимог Закону можуть застосовуватися лише в умовах переходу на нові договірні відносини.

Зазначене стосується і Порядків формування тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуги з постачання теплової енергії і постачання гарячої води, централізоване водопостачання та централізоване водовідведення, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 №869 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 3 квітня 2019 р. № 291).

Застосування Методики розподілу між споживачами обсягів спожитих у будівлі комунальних послуг, затвердженої наказом Мінрегіоном від 22.11.2018 № 315, зареєстрованим в Мін’юсті 28.12.2018  за № 1502/32954, також можливе лише за умови переходу на нові договірні відносини.

Тож до моменту укладення нових договорів про надання комунальних послуг за вимогами і правилами Закону, нарахування плати за комунальні послуги підприємствами  тепло-, водопостачання та водовідведення здійснюватиметься відповідно до договорів, укладених до 01.05.2019.

Водночас зазначаємо, що 12 квітня 2019 року у Верховній Раді України зареєстровано проект Закону України „Про внесення змін до деяких законів України щодо врегулювання окремих питань у сфері надання житлово-комунальних послуг” (реєстр. № 10228).

Вказаний проект Закону має на меті удосконалити норми і положення чинного законодавства у сфері надання житлово-комунальних послуг, а також врегулювати питання перехідного періоду, що виникають у зв’язку із введенням в дію Закону з 1 травня 2019 та необхідністю прийняття співвласниками усіх багатоквартирних будинків (незалежно від обраної ними форми управління багатоквартирним будинком) рішень про моделі організації договірних відносин з виконавцями комунальних послуг (крім послуг з постачання електричної енергії та природного газу).

Окремо звертаємо увагу на питаннях нарахування і стягнення пені за несвоєчасне здійснення платежів за житлово-комунальні послуги.

Взаємовідносини між споживачами житлово-комунальних послуг та виконавцями комунальних послуг, управителями багатоквартирних будинків здійснюються відповідно до умов чинних договорів.

Введення в дію Закону не є підставою для автоматичного нарахування споживачеві пені.

Згідно із частиною третьою статті 12 Закону істотними умовами договору про надання житлово-комунальної послуги є:

1) перелік послуг;

2) вимоги до якості послуг;

3) права і обов’язки сторін;

4) відповідальність сторін за порушення договору;

5) ціна послуги;

6) порядок оплати послуги;

7) порядок і умови внесення змін до договору, в тому числі щодо ціни послуги;

8) строк дії договору, порядок і умови продовження його дії та розірвання.

Статтею 26 Закону передбачено відповідальність за неналежне виконання договору.

Так, частиною першою статті 26 Закону встановлено, що у разі несвоєчасного здійснення платежів за житлово-комунальні послуги споживач зобов’язаний сплатити пеню в розмірі, встановленому в договорі, але не вище 0,01 відсотка суми боргу за кожен день прострочення. Загальний розмір сплаченої пені не може перевищувати 100 відсотків загальної суми боргу.

Нарахування пені починається з першого робочого дня, наступного за останнім днем граничного строку внесення плати за житлово-комунальні послуги.

Пеня не нараховується за умови наявності заборгованості держави за надані населенню пільги та житлові субсидії та/або наявності у споживача заборгованості з оплати праці, підтвердженої належним чином.

Отже, враховуючи зазначене, нарахування пені у разі несвоєчасного здійснення платежів за житлово-комунальні послуги може здійснюватися після 1 травня 2019 року виходячи з умов договорів, укладених відповідно до вимог статтей 13-15  Закону.

При цьому пеня за несвоєчасне здійснення платежів за комунальні послуги може нараховуватися на ту суму заборгованості, що утвориться з моменту укладення відповідного договору про надання комунальних послуг.

Пеня за послугу з управління багатоквартирним будинком може нараховуватись з моменту укладення договору про надання цієї послуги, але не раніше 01.05.2019.

Роз’яснення з найбільш актуальних питань у сфері житлово-комунальних послуг на постійній основі розміщуються на офіційному
веб-сайті Мінрегіону України (http://www.minregion.gov.ua/) (Напрямки діяльності › Житлово-комунальне господарство).


Роз’яснення Мінрегіону України щодо запровадження виплати населенню субсидії у грошовій формі

За результатами наради, яка відбулася 13.02.2019 в Міністерстві регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України під головуванням Віце-прем’єр-міністра України − Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Зубка Г.Г., Мінрегіон повідомляє наступне.

Відповідно до вимог частини третьої статті 11 Закону України від
9 листопада 2017 року № 2189-VIII ,,Про житлово-комунальні послуги”
(далі − Закон) встановлено, що законодавчо передбачені пільги та субсидії на оплату житлово-комунальних послуг виплачуються споживачу в грошовій формі у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. Зазначена норма Закону введена в дію з 1 січня 2019 року.

На виконання вимог Закону, а також враховуючи необхідність удосконалення системи виплати громадянам − споживачам житлово- комунальних послуг житлових субсидій, в Україні розпочато відповідну роботу.

Зокрема, Кабінетом Міністрів України було прийнято постанови:

від 27 грудня 2018 р. №1176 ,,Деякі питання надання житлових субсидій населенню у грошовій формі” (постанова набрала чинності з 1 січня 2019 р., крім пункту 3 змін, затверджених цією постановою, який набирає чинності з 1 травня 2019 року);

від 6 лютого 2019 р. № 62 ,,Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України” (постанова застосовується з 1 лютого 2019 року).

За вимогами цих постанов Кабінету Міністрів України в Україні працюватимуть два механізми надання житлових субсидій, які передбачають перерахування коштів у безготівковій формі на рахунок для виплати житлових субсидій в АТ ,,Ощадбанк”, так і виплату готівкових коштів безпосередньо одержувачам субсидій.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 27.12.2018
№ 1176 ,,Деякі питання надання житлових субсидій населенню у грошовій формі”, з 1 січня 2019 року у безготівковій формі надаються житлові субсидії тим домогосподарствам, які вперше звернулися за її отриманням (звернулися за призначенням субсидії у 2019 році і яким призначено субсидію з 2019 року).

Виплата зазначених житлових субсидій здійснюватиметься шляхом перерахування коштів АТ ,,Ощадбанк” з рахунка для виплати житлової субсидії на рахунки управителів, об’єднань, виконавців комунальних послуг з наданням реєстрів нарахованих сум платежів одержувачів субсидій.

Зекономлені субсидії споживач зможе отримати після завершення опалювального сезону.

Так, за підсумками опалювального сезону суми невикористаних коштів перераховуються з рахунка для виплати житлових субсидій на поточні рахунки одержувачів житлової субсидії в АТ ,,Ощадбанк”, що відкриваються банком одержувачу житлової субсидії на підставі укладеного між Мінсоцполітики та АТ ,,Ощадбанк” договору.

На кінець календарного/бюджетного року залишки коштів, що обліковуються на рахунку для виплати житлової субсидії за обліковими записами одержувачів житлової субсидії, не повертаються до державного бюджету.

При цьому, після закінчення опалювального (неопалювального) сезону невикористана сума житлової субсидії, яка надавалася не у грошовій формі (тобто, субсидія, що перераховувалась до 01.01.2019), повертається управителем, об’єднанням, виконавцем комунальних послуг до державного бюджету в повному обсязі на підставі акта розрахунку загального обсягу невикористаних сум житлової субсидії у порядку, встановленому постановою Кабінету Міністрів України від 23.08.2016 № 534.

Разом з тим, згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 06.02.2019 № 62 з березня 2019 р. запроваджується механізм виплати субсидій у готівковій формі кожному одержувачу субсидії, якому призначено субсидію з 2018 року.

За вимогами пункту 18 Положення про порядок призначення житлових субсидій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.10.1995 № 848 (із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 6 лютого 2019 року № 62), громадянам, які звернулися за призначенням житлової субсидії до 31 грудня 2018 року, а також тим, що звернулися після 1 січня 2019 р., але житлова субсидія їм призначена з 2018 року, виплата житлових субсидій у готівковій формі здійснюється:

особам, які одержують пенсії − Мінсоцполітики через Пенсійний фонд України шляхом перерахування органами Пенсійного фонду України коштів на пенсійні рахунки в уповноважених банках або через виплатні об’єкти
АТ ,,Укрпошта”, де особа одержує пенсію одночасно з виплатою пенсії;

особам, які не одержують пенсії − Мінсоцполітики через АТ ,,Ощадбанк” шляхом перерахування коштів для здійснення грошових переказів через платіжну систему ,,Система термінових переказів ,,Швидка копійка” або шляхом зарахування на поточні рахунки, відкриті в АТ ,,Ощадбанк”. Для цього необхідно після 12 березня 2019 року звернутись до будь-якого відділення банку з паспортом та ідентифікаційним номером.

Враховуючи те, що субсидії призначаються в межах соціальної норми житла та соціальних нормативів користування комунальними послугами, встановлених постановою Кабінету Міністрів України від 6 серпня 2014 р.
№ 409 ,,Про встановлення державних соціальних стандартів у сфері житлово- комунального обслуговування”, кошти споживачів, зекономлені у разі споживання комунальних послуг у обсязі меншому ніж соціальні нормативи в кожному розрахунковому періоді (місяці), залишатимуться у розпорядженні одержувача субсидії.

Також зазначаємо, що в умовах законодавчих змін та перехідного періоду у сфері житлово-комунальних послуг пунктом 2 постанови від
6 лютого 2019 р. № 62 установлено, що пільги та субсидії на оплату житлово- комунальних послуг надаються з урахуванням договорів, укладених до і після введення в дію Закону України від 9 листопада 2017 р. 2189-VIII ,,Про житлово-комунальні послуги”.

Враховуючи те, що житлова субсидія − це державна допомога на оплату житлово-комунальних послуг, важливим є питання щодо спрямування отриманих громадянами коштів на оплату саме житлово-комунальних послуг.

За таких умов вважаємо за доцільне звернути увагу підприємств галузі на необхідності своєчасного надання ними якісних житлово-комунальних послуг, а також проведення відповідної роботи з боржниками.

При цьому звертаємо увагу на необхідності належної взаємодії підприємств, що надають житлово-комунальні послуги, ОСББ/ЖБК із споживачами житлово-комунальних послуг − одержувачами житлових субсидій, зокрема, в частині надання інформації щодо спожитих послуг, нарахованих сум за послуги, розміру заборгованості (переплати).

Згідно з пунктом 14 Положення для призначення житлових субсидій на запит структурних підрозділів з питань соціального захисту населення у п’ятиденний строк з дня його отримання подаються відомості, зокрема, про суму простроченої понад місяць (на дату надання такої інформації) заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг, витрат на управління багатоквартирним будинком, а також сума простроченої понад місяць (на дату надання такої інформації) заборгованості з оплати обов’язкової частки платежу за житлово-комунальні послуги, обов’язкової частки внеску/платежу на оплату витрат на управління багатоквартирним будинком, внеску за встановлення, обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку, за абонентське обслуговування для споживачів комунальних послуг, що надаються у багатоквартирних будинках за індивідуальними договорами.

У разі отримання інформації про наявність заборгованості за житлово- комунальні послуги та/або внесків/платежів об’єднанню на оплату витрат на управління багатоквартирним будинком, загальна сума якої перевищує
20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, житлова субсидія на наступний сезон не призначається, про що структурний підрозділ з питань соціального захисту населення інформує громадянина з врученням відповідного повідомлення під особистий підпис, або відповідна інформація зазначається у платіжному документі (пункт 16 Положення).

Враховуючи вищенаведене, з метою забезпечення соціального захисту населення, належної практичної реалізації механізму виплати житлових субсидій у грошовій формі у березні 2019 року та своєчасної оплати споживачами житлово-комунальних послуг Мінрегіон звертається з проханням до обласних, Київської міської державних адміністрацій:

  • забезпечити організацію та проведення нарад із структурними підрозділами з питань житлово-комунального господарства, соціального захисту населення, регіональними відділеннями АТ ,,Ощадбанк”,
    АТ ,,Укрпошта”, Пенсійного фонду України щодо координації роботи установ та організацій, задіяних у процесі виплати житлових субсидій у грошовій формі;
  • вжити в установленому порядку заходів щодо можливості друку підприємствами, що надають житлово-комунальні послуги, ОСББ/ЖБК, інформації про новий механізм виплати житлових субсидій на зворотному боці платіжних квитанцій або надсилання окремого інформаційного повідомлення споживачу (інформаційне повідомлення додається).
  • провести інформаційну компанію із залученням громадськості, засобів масової інформації щодо роз’яснення нового механізму виплати житлових субсидій у готівковій формі населенню.

Додатки:

  1. інформаційне повідомлення для споживача;
  2. механізм надання субсидій у грошовій формі.

Телефони для довідок: (044) 207-17-02, (044) 207-17-11.


До уваги споживачів, які одержують житлову субсидію!

З березня 2019 року змінюється механізм виплати житлових субсидій. Для домогосподарств, яким субсидія призначена до 31 грудня 2018 року, починаючи з субсидії за лютий 2019 року вона буде виплачуватись готівкою. Для домогосподарств, яким субсидія призначена з січня 2019 року, її надання здійснюється у грошовій безготівковій формі, шляхом перерахування коштів АТ ,,Ощадбанк” для подальших розрахунків з надавачами послуг.

Інформуємо, що розмір призначеної субсидії на оплату житлово- комунальних послуг за лютий 2019 року буде виплачено:

пенсіонерам − Пенсійним фондом України разом з пенсійною виплатою (доставка/виплата субсидії буде здійснена поштою або її буде зараховано на пенсійний банківський рахунок);

особам, які не одержують пенсію, − АТ ,,Ощадбанк” шляхом виплати субсидії через банківський грошовий переказ (для цього необхідно після
12 березня 2019 року звернутись до будь-якого відділення банку з паспортом та ідентифікаційним номером).

Звертаємо увагу, що після отримання субсидії готівкою споживач має забезпечити оплату спожитих послуг, оскільки наявність простроченої заборгованості унеможливить подальше надання державної підтримки.


Про хід підготовки об’єктів житлово-комунального господарства та установ бюджетної сфери до роботи в осінньо-зимовий період 2018/19 року

Підготовка підприємств житлово-комунального господарства та установ бюджетної сфери області до стабільної роботи в осінньо-зимовий період 2018/19 року проводиться відповідно до розпорядження голови облдержадміністрації 14.05.2018 № 305.
На сьогодні за інформацією райдержадміністрацій та міськвиконкомів стан підготовки об’єктів житлово-комунального господарства та соціальної сфери складає понад 80 відсотків (в межах планових показників), а підготовку навчальних закладів практично завершено.
Продовжуються ремонтні роботи на комунальних дорогах, тротуарах, об’єктах зеленого господарства та прибудинкових територіях в межах фінансових асигнувань, що відповідно до діючого законодавства виділяються з міських, селищних та сільських бюджетів органів місцевого самоврядування.
Суб’єктами господарювання соціальної сфери проводиться завезення вугілля відповідно до проведених тендерів, паливними дровами об’єкти забезпечені в межах планових показників.
Для роботи в зимових умовах на комунальних дорогах області підготовлено 89 із запланованих 111 одиниць комунальної спецтехніки та заготовлено 3,4 із 4,2 тис тн посипкового матеріалу. 
Для зимового утримання доріг загального користування заплановано заготовити 3,9 тис. тн технічної солі та 12,0 тис.куб.м висівок, продовжується підготовка 246 одиниць спец. техніки та механізмів на ДП „Закарпатський облавтодор”.
Виконано ряд ремонтних робіт з підготовки об’єктів водопровідно-каналізаційного господарства, житлового фонду, комунальних та відомчих котелень області. Підготовка об’єктів комунального господарства та житлового фонду проходить в межах планових показників.
Визначено сили і засоби, які передбачається залучати у випадку виникнення аварійних та надзвичайних ситуацій для сталого проходження опалювального сезону 2018/19 року.
Підготовка об’єктів паливно-енергетичного комплексу до осінньо-зимового періоду 2018/19 року та його проходження здійснюється згідно Плану заходів, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України, та відповідного плану заходів для нашої області, затвердженого розпорядженням голови облдержадміністрації.


Організація підготовки господарського комплексу області до роботи в осінньо-зимовий період 2018/19 року

Координація робіт з належної та своєчасної підготовки господарського комплексу області, підприємств і організацій житлово-комунального господарства та установ бюджетної сфери до роботи в осінньо-зимовий період 2018-2019 років проводиться відповідно до розпорядження голови облдержадміністрації 14.05.2018 № 305, яким також затверджено склад оперативного штабу.
Керівником оперативного штабу  23 травня 2018 року проведено засідання з питань організації підготовки господарського комплексу до роботи в осінньо-зимовий період 2018/19 року, стану розрахунків за спожиті енергоносії та про особливості забезпечення споживачів природним газом з 1 червня 2018 року. 
Департаментом інфраструктури, розвитку та утримання мережі автомобільних доріг загального користування місцевого значення та житлово-комунального господарства облдержадміністрації спільно з райдержадміністраціями, міськвиконкомами, виконавчими органами об’єднаних територіальних громад, профільними департаментами облдержадміністрації (освіти і науки, охорони здоров’я, соціального захисту населення, культури) та Мінрегіоном України двічі на місяць проводиться моніторинг стану підготовки житлового фонду, соціальних установ, об’єктів теплового, водопровідно-каналізаційного та дорожньо-мостового господарств до роботи в осінньо-зимовий період 2018/19 року.
Зокрема, планом заходів з підготовки житлового фонду та соціальних закладів передбачено проведення комплексної підготовки багатоквартирних будинків, ремонт або заміна покрівель, систем холодного водопостачання, електрощитових тощо; у тепловому господарстві – підготовку котелень, включаючи проведення капітального ремонту та їх реконструкції, заміну котлів, підготовку теплових мереж із їх заміною, заготівлю вугілля, дров тощо; у водопровідно-каналізаційному господарстві – підготовку водопровідних та каналізаційних мереж, споруд та обладнання водопровідних і каналізаційних станцій та очисних споруд, водозаборів, свердловин тощо; у комунальному дорожньо-мостовому господарстві ремонт доріг, підготовка спеціалізованої техніки та шанцевих механізмів, заготівлю посипкового матеріалу.            За станом на 01.06.2018 року рівень підготовки об’єктів  до роботи в осінньо-зимовий період знаходиться в межах  планових показників.
Зазначене питання перебуває на постійному контролі.


Закон України „Про особливості здійснення прав власності у багатоквартирному будинку” в дії.

Прийнятий Закон України „Про особливості здійснення прав власності у багатоквартирному будинку” (далі – Закон № 417-VIII) надає співвласникам багатоквартирних будинків ефективний механізм вибору управителя для свого будинку. Цим законом пропонується створення так званих управляючих компаній і фірм надавачів послуг, створюючи і стимулюючи при цьому конкурентний ринок, а також запровадження професії менеджер (управитель) житлового будинку (групи будинків).
Саме з прийняттям Закону № 417-VIII кардинально змінився механізм нормативно-правового регулювання відносин у сфері житлово-комунального господарства між органами місцевого самоврядування, співвласниками багатоквартирних будинків, управителями та виконавцями житлово-комунальних послуг.
Найбільш ефективну схему управління багатоквартирними будинками реалізовують ОСББ і реформи системи управління житлом у цілому. Належна робота у цьому напрямку проведена у місті Ужгород, де проведено конкурс з призначення шести управителів багатоквартирних будинків, за результатами якого визначено переможців, це - ТОВ „Наш-Добробут”, ТОВ „Хаус менеджмент груп”, ТОВ „ЖРЕР № 8”, ПП „УжБудСервіс”, ТОВ „Житло-Сервіс” та ТОВ „Управління житлом”, укладено договори на надання послуг з управління будинками, прибудинковою територією.
На сьогодні зазначені управителі обслуговують у місті Ужгороді
667 багатоквартирних житлових будинків; 320 житлових будинків обслуговується Мукачівським ТОВ „І.Т.В. Сервіс Плюс”. Крім того, у місті Ужгороді 590 житлових будинків знаходяться на обслуговуванні ОСББ
та 22 житлових будинки, співвласниками яких визначено управителя;
три житлових будинки, співвласниками яких визначено управителя у Хустському районі (села Бороняво, Шаян та Горінчево). Решта багатоквартирних житлових будинків області обслуговують десять багатогалузевих комунальних підприємств місцевих органів виконавчої влади. 
Упродовж 2017 року в області створено 71 об’єднання співвласників багатоквартирного будинку та за станом на 1 січня 2018 року загалом функціонують 544 ОСББ, які обслуговують 590 житлових будинків загальною площею 1290,5 тис. кв. метрів.
 Місцевими органами самоврядування вживаються заходи щодо реалізації Положень Закону України № 417-VIII та ведеться відповідна робота щодо проведення конкурсу на призначення управителя багато-квартирного будинку.

Остання зміна сторінки: 18-09-2020 10:19