Плани проведення консультацій

ОРІЄНТОВНИЙ ПЛАН проведення консультацій із громадськістю на 2021 рік

№ з/п

Питання або проект нормативно-правового акта

Захід, що проводитиметься у рамках консультацій із громадськістю

Строк прове-дення консуль-тацій

 

Заінтересовані сторони, яких планується залучити до консультацій

Контактні дані особи/структурного підрозділу, відповідального за проведення консультацій (телефон, е-mail)

1

2

3

4

5

6

1.

Обговорення звіту про стратегічну екологічну оцінку програми соціально- економічного розвитку на 2021 рік

Розміщення на веб-порталі облдержадмі-ністрації

Січень

Представники гро-мадськості

Департамент економічного роз-витку і торгівлі облдержадмі-ністрації, Давидов А. С., тел.: (0312) 61-29-18, Багрій Л. О., тел.: (0312) 61-67-20, e-mail: economy@carpathia.gov.ua

2.

Про Програму економіч-ного і соціального роз-витку Закарпатської обла-сті на 2021 рік

Розміщення на веб-порталі облдержадмі-ністрації

Січень

Представники гро-мадськості

Департамент економічного роз-витку і торгівлі облдержадмі-ністрації, Давидов А. С., тел.: (0312) 61-29-18, Багрій Л. О., тел.: (0312) 61-67-20, e-mail: economy@carpathia.gov.ua

 

3.

Про фінансову підтримку діяльності громадських організацій

Розміщення на веб-порталі облдержадмі-ністрації

Січень, листопад

Представники гро-мадських об’єднань та благодійних орга-нізацій

Департамент соціального захисту населення облдержадмі-ністрації, Петрішка М. М., тел.: (0312) 61-46-31, Мацола В. В., тел.: (0312) 63-19-66, e-mail: depsoc@carpathia.gov.ua

4.

Про результати у 2020 році Регіональної стратегії роз-витку Закарпатської області на період до 2020 року

Розміщення на веб-порталі облдержадмі-ністрації

Січень –

лютий

Представники гро-мадськості

Департамент економічного роз-витку і торгівлі облдержадміні-страції, Давидов А. С., тел.: (0312) 61-29-18, Багрій Л. О., тел.: (0312) 61-67-20, Біган М.Ю., тел.: (0312) 3-30-91 e-mail: economy@carpathia.gov.ua

5.

Антикорупційна програма Закарпатської обласної державної адміністрації на 2021 рік

Оприлюднення Анти-корупційної програми Закарпатської обла-сної державної адмі-ністрації на 2021 рік

Лютий

Представники гро-мадськості

Начальник відділу запобігання і виявлення корупції апарату обл-держадміністрації, Секерня В. А., тел.: (0312) 69-69-25, e-mail: zakprav@carpathia.gov.ua

6.

Про хід виконання у 2020 році заходів Програми роз-витку туризму і курортів у Закарпатській області на 2016 – 2020 роки

Засідання за круглим столом

Лютий

Громадські організа-ції у сфері туризму, агенції регіональ-ного розвитку

Начальник управління туризму та курортів облдержадміністра-ції, Готра М. В., тел.: (0312)              61-44-11, e-mail: zaktour@ carpathia.gov.ua

7.

Про соціальний захист ветеранів війни

Засідання за круглим столом

Лютий, травень, серпень, жовтень

Ветерани війни, учасники бойових дій

Департамент соціального за-хисту населення облдержадміні-страції, Петрішка М. М., тел.: (0312) 61-46-31, Мацола В. В., тел.: (0312) 63-19-66, e-mail: depsoc@carpathia.gov.ua

8.

Про хід виконання обла-сних освітянських програм

Звітування на сесії обласної ради

Березень

Місцеві органи управління освітою, громадськість

Департамент освіти і науки облдержадміністрації, тел.: (0312) 63-02-67, e-mail: depon@ carpathia.gov.ua

9.

Питання, які планується винести на обговорення:

про очікуване виконання місцевих бюджетів області за І квартал 2021 року;

про стан роботи зі зверненнями громадян, що надійшли до департаменту фінансів облдержадміні-страції за 2020 рік

Розширене засідання колегії департаменту фінансів облдерж-адміністрації

Березень

 

Керівники фінанси-вих управлінь рай-держадмністрації та виконавчих коміте-тів міських рад, керівництво обл-держадмінстрації, керівники фінансо-вих органів тери-торіальних громад сіл, селищ, міст, керівники струк-турних підрозділів облдержадміністра-ції, обласних уста-нов, громадськість

Малик А. І., начальник управ-ління фінансів місцевих органів влади та організаційного забез-печення департаменту фінансів облдержадміністрації, тел.: (0312) 61-29-40, пл. Народна, 4, кабінет 464, e-mail: exp07@ minfin.gov.ua

10.

Звіт департаменту соці-ального захисту населення облдержадміністрації про використання бюджетних коштів та виконання регіо-нальних програм у 2020 році

Брифінг

Березень

Мешканці області

Департамент соціального за-хисту населення облдержадміні-страції, Петрішка М. М., тел.: (0312) 61-46-31, Мацола В. В., тел.: (0312) 63-19-66,                 Омелянюк Н. В., тел.: (0312)                  63-19-35, e-mail: depsoc@ carpathia.gov.ua

11.

Видання творів закарпат-ських авторів

Засідання експертної ради

Березень  квітень

Творча інтелігенція, громадськість

Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміні-страції, тел.: (03122) 69-61-35,   e-mail: vn_pol@carpathia.gov.ua

12.

Рішення обласної ради „Про хід виконання у 2020 році комплексної програми цивільного захисту Закар-патської області на 2020 – 2024 роки”

Оприлюднення відпо-відного проекту рішення для публіч-ного громадського обговорення на офі-ційному веб-порталі облдержадміністра-ції та обласної ради

Березень  квітень

Населення області, яке постраждало від надзвичайних ситу-ацій техногенного та природного харак-теру, аварійно-ряту-вальні підрозділи, спеціалізовані служ-би цивільного захисту

Управління з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами облдержадміністрації, тел.: (0312) 61-76-04, 61-55-97,  e-mail: vcz@carpathia.gov.ua

13.

Про профорієнтаційні за-ходи з метою популяризації робітничих професій

Зустріч із громад-ськістю

Березень  червень

Випускники закладів освіти, педагогічна та батьківська гро-мадськість

Департамент освіти і науки облдержадміністрації тел.: (0312) 63-02-67, e-mail: depon@ carpathia.gov.ua

14.

Залучення ромських гро-мадських організацій до реалізації державної політики щодо інтеграції ромів

Засідання за круглим столом із питань соціалізації ромсько-го населення

Березень,

жовтень

Представники обл.-держадміністрації, громадські об’єд-нання ромів, пред-ставники терто-ріальних підрозділів центральних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування

Управління національностей та релігій облдержадміністрації, Лях О.В., тел.: (0312) 69-61-40, 69-61-42, e-mail: national@ carpathia.gov.ua

 

15.

Проведення заходів до 35-ї річниці аварії на Чорнобильській АЕС

Засідання за круглим столом

Квітень

Громадяни, які по-страждали внаслідок Чорнобильської ка-тастрофи

Департамент соціального за-хисту населення облдержадміні-страції, Петрішка М. М., тел.: (0312) 61-46-31, Мацола В .В., тел.: (0312) 63-19-66, e-mail: depsoc@carpathia.gov.ua

16.

Гармонійний розвиток державно-церковних та міжконфесійних відносин в області

Засідання Міжконфе-сійної Духовної Ради Закарпаття

Квітень –грудень

Представники облдержадміністра-ції, Міжконфесійної Духовної Ради Закарпаття

Управління національностей та релігій облдержадміністрації, Лях О. В., тел.: (0312) 69-61-40, 69-61-42, e-mail: national@ carpathia.gov.ua

17.

Про підготовку до оздоровлення дітей

Брифінг

Травень

Батьки дітей піль-гових категорій

Департамент соціального за-хисту населення облдержадміні-страції, Петрішка М. М., тел.: (0312) 61-46-31, Омелянюк Н. В., тел.: (0312) 63-19-35, e-mail: depsoc@carpathia.gov.ua

18.

Про соціальні гарантії сім’ям з дітьми

Брифінг

Червень

Мешканці області

Департамент соціального за-хисту населення облдержадміні-страції, Петрішка М. М., тел.: (0312) 61-46-31, Омелянюк Н. В., тел.: (0312) 63-19-35, e-mail: depsoc@carpathia.gov.ua

19.

Про звіт керівників закладів дошкільної, загальної середньої, позашкільної та професійної (професійно-технічної) освіти

Загальні збори

Червень – серпень

Трудові колективи, батьківська громад-ськість, органи управління освітою

Департамент освіти і науки облдержадміністрації, тел.: (0312) 63-02-67, e-mail: depon@ carpathia.gov.ua

20.

Про здійснення заходів щодо модернізації мережі закладів професійної (про-фесійно-технічної) освіти

Регіональна рада професійної (професійно- технічної) освіти

Липень

Заклади професійної (професійно-техніч-ної) освіти, робото-давці, громадськість

Департамент освіти і науки облдержадміністрації, тел.: (0312) 63-02-67, e-mail: depon@ carpathia.gov.ua

21.

Про проведення інформа-ційної акції до Всесвітнього дня боротьби із торгівлею людьми

Розширене засідання координаційної ради

Липень

Суб’єкти взаємодії

Департамент соціального за-хисту населення облдержадміні-страції, Петрішка М. М., тел.: (0312) 61-46-31, Мацола В. В., тел.: (0312) 63-19-66, e-mail: depsoc@carpathia.gov.ua

22.

Про державні гарантії, пільги та субсидії

Брифінг

Вересень

Мешканці області

Департамент соціального за-хисту населення облдержадміні-страції, Петрішка М. М., тел.: (0312) 61-46-31, Омелянюк Н. В., тел.: (0312) 63-19-35, e-mail: depsoc@carpathia.gov.ua

23.

Питання, які планується винести на обговорення:

про очікуване виконання місцевих бюджетів області за 9 місяців 2021 року;

про основні підходи та особливості формування місцевих бюджетів області на 2022 рік;

про стан роботи зі зверненнями громадян, що надійшли до департаменту фінансів облдержадміністрації за                 І півріччя 2021 рік

Розширене засідання колегії департаменту фінансів облдерж-адміністрації

Вересень

Керівники фінансо-вих управлінь рай-держадмінстрацій та виконавчих коміте-тів міських рад, керівництво обл-держадмінстрації, керівники фінансо-вих органів терто-ріальних громад сіл, селищ, міст, керів-ники структурних підрозділів обл-держадміністрації, обласних установ, громадськість

Малик А. І., начальник управ-ління фінансів місцевих органів влади та організаційного за без-печення департаменту фінансів облдержадміністрації, тел.: (0312) 61-29-40, пл. Народна, 4, кабінет 464, e-mail: exp07@ minfin.gov.ua

24.

Про проведення акції „16 днів проти насильства”

Брифінг

Жовтень

Мешканці області

Департамент соціального за-хисту населення облдержадміні-страції, Петрішка М. М., тел.: (0312) 61-46-31, Омелянюк Н. В., тел.: (0312) 63-19-35, e-mail: depsoc@carpathia.gov.ua

25.

Звіт про хід реалізації Програми підтримки видан-ня творів місцевих авторів, популяризації закарпат-ської книги та сприяння книгорозповсюдженню на 2021 – 2023  роки

Розміщення на веб-порталі облдержадмі-ністрації

Листопад  грудень

Творча інтелігенція, громадськість

Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміні-страції, тел.: (03122) 69-61-35,            e-mail: vn_pol@carpathia.gov.ua

26.

Звіт про хід реалізації Регіональної Програми із забезпечення участі громад-ськості у формуванні та реалізації державної полі-тики і вивчення суспільної думки на 2019 – 2021 роки

Розміщення на веб-порталі облдержадмі-ністрації

Листопад грудень

Творча інтелігенція, громадськість

Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміні-страції, тел.: (03122) 69-61-35,            e-mail: vn_pol@carpathia.gov.ua

27.

Звіт про хід реалізації Програми підтримки розвитку інформа-ційної галузі Закарпаття на 2018 – 2020 роки

Розміщення на веб-порталі облдержадмі-ністрації

Листопад  грудень

Широкі кола громадськості

Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміні-страції, тел.: (03122) 69-61-35,            e-mail: vn_pol@carpathia.gov.ua

28.

Відзначення Дня ліквіда-тора наслідків аварії на Чорнобильській АЕС

Зустріч із активом громадських органі-зацій чорнобильців

Грудень

Громадяни, які по-страждали внаслідок Чорнобильської ка-тастрофи

Департамент соціального за-хисту населення облдержадміні-страції, Петрішка М. М., тел.: (0312) 61-46-31, Мацола В. В., тел.: (0312) 63-19-66, e-mail: depsoc@carpathia.gov.ua

29.

Обговорення актуальних питань захисту прав націо-нальних меншин та пер-спектив реалізації в області державної політики у сфері міжнаціональних відносин

Засідання за круглим столом на тему: „Про стан та перспективи реалізації в області державної політики у сфері міжнаціональ-них відносин”

Грудень

Представники обл-держадміністрації, управління націо-нальностей та релі-гій облдержадміні-страції, міськвикон-комів, громадських організацій націо-нальних меншин, Центр культур національних мен-шин Закарпаття

Управління національностей та релігій облдержадміністрації, Лях О.В., тел.: (0312) 69-61-40, 69-61-42, e-mail: national@ carpathia.gov.ua

30.

Питання, які планується винести на обговорення:

про очікуване виконання місцевих бюджетів області за 2021 рік;

про складання проектів місцевих бюджетів області на 2022 рік та прогнозу на 2023 – 2024 роки

Розширене засідання колегії департаменту фінансів облдерж-адміністрації

Грудень

 

Керівники фінанси-вих управлінь рай-держадміністрацій та виконавчих комі-тетів міських рад, керівництво обл-держадміністрації, керівники фінан-сових органів тери-торіальних громад сіл, селищ, міст, керівники струк-турних підрозділів облдержадміністра-ції, обласних уста-нов, громадськість

Малик А. І., начальник управ-ління фінансів місцевих органів влади та організаційного за без-печення департаменту фінансів облдержадміністрації, тел.: (0312) 61-29-40, пл. Народна, 4, кабінет 464, e-mail: exp07@ minfin.gov.ua

31.

Про оптимізацію мережі спеціальних закладів загальної середньої освіти

Публічне обговорен-ня

І квартал

Педагогічна та батьківська громад-ськість

Департамент освіти і науки облдержадміністрації, тел.: (0312) 63-02-67, e-mail: depon@ carpathia.gov.ua

32.

Підсумки роботи з питань запобігання жебракуванню, бродяжництву, бездогляд-ності, профілактики право-порушень та злочинності серед дітей за 2020 рік

Розгляд питань на засіданні координа-ційної ради у справах дітей при облдерж-адміністрації, висвіт-лення у засобах масової інформації шляхом розміщення   у спеціальних рубри-ках на веб-сайтах органів виконавчої влади

І квартал

Діти, які перебу-вають у конфлікті із законом

Служба у справах дітей обл-держадмістрації, Якімеліна С. С., Дорожко М. О., тел.: (0312)              61-35-40, e-mail: usn-tsa@ carpathia.gov.ua

33.

Про роботу з дітьми, які проживають у сім’ях і опинилися в складних життєвих обставинах. Хід виконання законодавства щодо попередження насильства в сім’ї та жорстокого поводження з дітьми

Розгляд питань на засіданні координа-ційної ради у справах дітей при обл-держадміністрації, висвітлення у засобах масової інформації шляхом розміщення   у спеціальних рубри-ках на веб-сайтах органів виконавчої влади

І квартал

Сім’ї, у яких діти опинились у склад-них життєвих обста-винах

Служба у справах дітей обл-держадмістрації, Якімеліна С. С., Дорожко М. О., тел.: (0312)              61-35-40, e-mail: usn-tsa@ carpathia.gov.ua

34.

Реформування системи інституційного догляду і виховання дітей у Закарпатській області на 2021 – 2026 роки

Розгляд питань на засіданні міжвідомчої робочої групи з реформування сис-теми інституційного догляду та виховання дітей, висвітлення у засобах масової інформації шляхом розміщення у спеціальних рубри-ках на веб-сайтах органів виконавчої влади

І квартал

Діти-сироти та діти, позбавлені батьків-ського піклування, особи із їх числа, діти які опинилися у складних життєвих обставинах, персо-нал закладів інститу-ційного догляду та виховання дітей

Служба у справах дітей обл-держадмістрації, Якімеліна С. С., Дорожко М. О., тел.: (0312)              61-35-40, e-mail: usn-tsa@ carpathia.gov.ua

35.

Забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа

Розгляд питань на засіданні координа-ційної ради у справах дітей при облдерж-адміністрації, висвіт-лення у засобах масової інформації шляхом розміщення   у спеціальних рубри-ках на веб-сайтах органів виконавчої влади

ІІ квартал

Діти-сироти та діти, позбавлені батьків-ського піклування, особи із їх числа, які перебувають на квартирному обліку (соціальному квар-тирному обліку) або мають підстави для перебування на такому обліку

Служба у справах дітей обл-держадмістрації, Якімеліна С. С., Дорожко М. О., тел.: (0312)          61-35-40, e-mail: usn-tsa@ carpathia.gov.ua

36.

Стан захисту прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають у сімейних формах виховання

Розгляд питань на засіданні корди-наційної ради у справах дітей при облдержадміністрації, висвітлення у засобах масової інформації шляхом розміщення   у спеціальних рубри-ках на веб-сайтах органів виконавчої влади

ІІ квартал

Діти-сироти, діти, позбавлені бать-ківського піклуван-ня, батьки-вихо-вателі дитячих будинків сімейного типу та прийомні батьки

Служба у справах дітей обл-держадмістрації, Якімеліна С. С., Трунтаєва М. І., Дорожко М. О., Руденко В. П., тел.: (0312)                   61-39-06, e-mail: usn-tsa@ carpathia.gov.ua

 

37.

Стан впровадження в області послуги патронату над дитиною

Розгляд питань на засіданні координа-ційної ради у справах дітей при облдерж-адміністрації, висвіт-лення у засобах масової інформації шляхом розміщення   у спеціальних  рубриках на веб-сайтах органів вико-навчої влади

ІІ квартал

Діти, які опинилися у складних життєвих обставинах, особи, які мають намір стати патронатними вихователями

Служба у справах дітей обл-держадмістрації, Якімеліна С. С.,

Трунтаєва М. І., тел.: (0312)       61-39-44, e-mail: usn-tsa@ carpathia.gov.ua

38.

Профілактика злочинності серед дітей за підсумками              І півріччя 2021 року

Розгляд питань на засіданні координа-ційної ради у справах дітей при облдерж-адміністрації та між-відомчій робочій групі з реформування системи інституцій-ного догляду та виховання дітей,  висвітлення у засобах масової інформації шляхом розміщення   на веб-сайтах органів виконавчої влади

ІІІ квартал

Діти, які опинилися у конфлікті із законом

Служба у справах дітей обл-держадмістрації, Якімеліна С. С., Трунтаєва М. І., тел.: (0312)              61-39-44, e-mail: usn-tsa@ carpathia.gov.ua

 

39.

Стан захисту прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають в інтер-натних закладах області

Розгляд питань на засіданні координа-ційної ради у справах дітей при облдерж-адміністрації, висвіт-лення у засобах масової інформації шляхом розміщення   у спеціальних рубри-ках на веб-сайтах органів виконавчої влади

ІІІ квартал

Діти-сироти та діти, позбавлені батьків-ського піклування, які перебувають на утриманні інтернат них закладів або в яких є ризик потрапляння в інтернатні заклади

Служба у справах дітей обл-держадмістрації, Якімеліна С. С., Дорожко М. О., тел.: (0312)          61-35-40, e-mail: usn-tsa@ carpathia.gov.ua

40.

Дотримання чинного зако-нодавства щодо охорони праці та працевлаштування дітей на підприємствах, установах та організаціях

Розгляд питань на засіданні координа-ційної ради у справах дітей при облдерж-адміністрації, висвіт-лення у засобах масової інформації шляхом розміщення   у спеціальних рубри-ках на веб-сайтах органів виконавчої влади

ІV квартал

Діти, які працюють або мають намір працевлаштуватися

Служба у справах дітей обл-держадмістрації, Якімеліна С. С., Дорожко М. О., тел.: (0312)          61-35-40, e-mail: usn-tsa@ carpathia.gov.ua

41.

Дотримання вимог Закону України „Про освіту” в частині охоплення нав-чанням дітей та учнівської молоді

Висвітлення у засо-бах масової інфор-мації шляхом розмі-щення у спеціальних  рубриках на веб-сайтах органів вико-навчої влади

ІV квартал

Діти школоповин-ного віку

Служба у справах дітей обл-держадмістрації, Якімеліна С. С., Дорожко М. О., Трунтаєва М. І.,  тел.: (0312) 61-35-40, e-mail:usn-tsa@carpathia.gov.ua

42.

Засідання за круглим сто-лом для батьків-вихова-телів, прийомних батьків на тему: „Кожній дитині – родину”

Засідання за круглим столом

ІV квартал

Діти-сироти, діти, позбавлені батьків-ського піклування, батьки-вихователі дитячих будинків сімейного типу та прийомні батьки

Служба у справах дітей обл-держадмістрації, Якімеліна С. С., Трунтаєва М. І., тел.: (0312)               61-39-44, e-mail: usn-tsa@ carpathia.gov.ua

43.

Про розгляд матеріалів щодо надання територіям із пралісовими, лісовими ділянками статусу об’єктів природно-заповідного фон-ду

Засідання за круглим столом

Протягом року

Представники гро-мадських організа-цій природо охорон-ного спрямування

Департамент екології та природ-них ресурсів облдержадміністра-ції, тел.: (0312) 61-67-01, e-mail: central@ecozakarpat.gov.ua

44.

Розгляд питання про  поводження з відходами на території області

Засідання за круглим столом

Протягом року,

у разі потреби

Органи місцевого самоврядування, за-цікавлена громад-ськість

Департамент екології та природ-них ресурсів облдержадміністра-ції, тел.: (0312) 61-67-01, e-mail: central@ecozakarpat.gov.ua

45.

Про реалізацію заходів Програми розвитку малого і середнього підприємництва в області на 2021 – 2023  роки

Зустріч із громад-ськістю

Протягом року

Суб’єкти господарю-вання та широкі верстви населення, Регіональна рада підприємців, Гро-мадська рада при Закарпатській обла-сній державній адміністрації

Департамент економічного роз-витку і торгівлі облдержадмі-ністрації, Давидов А. С., тел.:  (0312) 61-29-18, Руснак Г. С.,        тел.: (0312) 61-67-20,              Лазоренко І. Р., тел.: (0312)             61-35-16, e-mail: economy@ carpathia.gov.ua

Остання зміна сторінки: 02-02-2021 17:07