П О Р Я Д О К  використання коштів обласного бюджету для часткового відшкодування відсоткових ставок за кредитами

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення обласної ради
04.04.2019  №1413

П О Р Я Д О К 
використання коштів обласного бюджету для часткового відшкодування відсоткових ставок за кредитами, залученими суб’єктами малого і середнього підприємництва для реалізації інвестиційних проектів 

1.    ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1.    Порядок використання коштів обласного бюджету для часткового відшкодування відсоткових ставок за кредитами, залученими суб’єктами малого і середнього підприємництва для реалізації інвестиційних проектів, розроблено відповідно до Програми підвищення конкурентоспроможності Закарпатської області на 2019 – 2020 роки, затвердженої рішенням обласної ради 13.12. 2018  
№ 1329 (далі – Програма) та рішення обласної ради 13.12. 2018 № 1346 «Про обласний бюджет на 2019 рік».
1.2.    Цей Порядок визначає умови та механізм надання на конкурсних засадах фінансової підтримки суб’єктам малого і середнього підприємництва в рамках заходів Програми підвищення конкурентоспроможності Закарпатської області на 2019 – 2020 роки (далі – Програма), шляхом часткового відшкодування з обласного бюджету відсоткових ставок за кредитами (далі – Кредит), що надаються банківськими установами області, у національній та іноземній валюті (долари США, євро), на реалізацію бізнес-проектів суб’єктів малого і середнього підприємництва (юридичним особам та фізичним особам-підприємцям), які зареєстровані та здійснюють діяльність на території Закарпатської області, на реалізацію інвестиційних проектів (далі – Компенсація).
1.3. Головним розпорядником коштів обласного бюджету для часткового відшкодування відсоткових ставок за кредитами, залученими суб’єктами малого і середнього підприємництва для реалізації інвестиційних проектів є департамент економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації (Головний розпорядник). 

2. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ
У цьому Порядку терміни вживаються у такому значенні:
2.1. Суб’єкти малого та середнього підприємництва:
- юридичні особи – господарські організації, створені відповідно до Господарського кодексу України, державні, комунальні та інші підприємства, створені відповідно до цього Кодексу, а також інші юридичні особи, які здійснюють господарську діяльність на території Закарпатської області та зареєстровані в установленому законом порядку;
- фізичні особи – підприємці – громадяни України, які здійснюють господарську діяльність на території Закарпатської області та зареєстровані відповідно до закону, як підприємці.
2.2. Позичальник – суб’єкт господарювання малого та середнього підприємництва (юридична особа або фізична особа – підприємець), який отримав кредит у банківській установі на території області для реалізації інвестиційного проекту.
2.3. Бізнес – план (інвестиційний проект) – цілісний документ, який містить відомості про ринкові, виробничі, організаційні, фінансові та інші аспекти інвестиційного проекту та етапи його реалізації.
2.4. Цільове використання коштів – використання коштів на цілі, що пов’язані з досягненням основної мети інвестиційного проекту. 
2.5. Компенсація – часткове відшкодування за рахунок коштів обласного бюджету відсоткових ставок за кредитами, залученими для реалізації інвестиційних проектів у розмірі облікової ставки Національного банку України, що діяла на дату укладання кредитного договору. 

3.    ПОРЯДОК ПОДАННЯ ТА РОЗГЛЯДУ ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ОДЕРЖАННЯ КОМПЕНСАЦІЇ
3.1. Компенсація надається на конкурсних засадах протягом терміну дії Програми  (2019 –2020 роки).
3.2. Організаційне забезпечення проведення конкурсу здійснює департамент економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації.
3.3. Інформація про проведення конкурсу оприлюднюється департаментом економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації (з урахуванням запланованого річного обсягу фінансування) в друкованих засобах масової інформації, на веб-сайті обласної державної адміністрації та на сторінці Головного розпорядника у соціальній мережі Facebook і обов’язково містить інформацію про: 
умови проведення конкурсу; 
місце і кінцевий термін подання конкурсних пропозицій.
У разі відсутності заявок, департаментом оприлюднюється інформація про продовження конкурсу.
3.4. Заявки на участь у конкурсі приймаються протягом місяця з дня оприлюднення інформації про його проведення. Головний розпорядник подає матеріали щодо Компенсації на розгляд Комісії.
3.5. Проведення конкурсу та вирішення інших питань щодо надання Компенсації здійснюється Конкурсною комісією (Комісія), склад якої затверджується розпорядженням голови обласної державної адміністрації. Комісія складається з представників облдержадміністрації, депутатів обласної ради, представників інституцій громадського суспільства тощо. 
Членство в Комісії не має створювати конфлікту інтересів по відношенню до членів цієї Комісії, що може вплинути на об’єктивність та неупередженість прийняття рішень. 
Засідання Комісії є правомочним за умови присутності на ньому не менш як 2/3 членів складу Комісії.
Комісія, у разі необхідності, утворює тимчасові експертні групи для підготовки висновків до поданих учасниками конкурсу бізнес-планів інвестиційних проектів.
3.6. Коміся на засіданні розглядає подані матеріали, заслуховує претендентів на надання часткового відшкодування. В кінці засідання Комісія обговорює кожен бізнес-план, визначає відповідність його встановленим у п. 5.1. цього порядку критеріям та приймає рішення про надання Компенсації претенденту. У разі відсутності на конкурсі претендента, або його представника, Комісія не розглядає подані на конкурс матеріали.
Рішення про надання Компенсації приймається шляхом відкритого голосування простою більшістю голосів від загального складу Комісії. У разі рівної кількості голосів, голос головуючого на засіданні є вирішальним.
3.7. Для оголошення результатів на засідання Комісії запрошуються всі претенденти, у присутності яких оголошується рішення. 
3.8. Комісія надає переможцям конкурсу витяг із протоколу у триденний термін. Суб’єкт господарювання (переможець) надає цей витяг із протоколу банківській установі, яка надала Кредит, для укладання договору між головним розпорядником коштів, Позичальником та банківською установою, у якому зазначається розмір та умови відшкодування відсотків за користування кредитом з урахуванням Компенсації.
 
4.    УМОВИ ФІНАНСУВАННЯ
4.1. Загальна сума коштів, що може бути направлена на відшкодування відсоткових ставок за кредитами, залученими суб’єктами господарювання малого та середнього підприємництва, предбачена у напрямах діяльності, завданнях та заходах до Програми підвищення конкуретоспроможності Закарпатської області на 2019 – 2020 роки. 
4.2. Загальний обсяг Компенсацій в рік не може перевищувати обсяг видатків, передбачених в обласному бюджеті на відповідний період на виконання заходів Програми.
4.3. Протягом одного календарного року суб’єкту господарювання може надаватися Компенсація лише по одному інвестиційному проекту.
4.4. Сума Компенсації не може перевищувати 100,0 тис. грн на рік для одного суб’єкта господарювання. Компенсація, відповідно до Закону України «Про державну допомогу суб’єктам господарювання» є незначною державною допомогою суб’єктам господарювання для забезпечення розвитку регіонів та підтримки малого і середнього підприємництва.
4.5. Бізнес – план (інвестиційний проект), що подається на розгляд Комісії не може бути скерований на виробництво зброї, обмін валюти, надання в оренду нерухомого майна, продаж алкогольних та тютюнових виробів.
4.6. У разі залучення кредитів в іноземній валюті, сума Компенсації визначається виходячи з офіційного курсу гривні до іноземної валюти, встановленого Національним банком України на момент укладання кредитного договору, але не може бути більшою за розмір, визначений у пункті 4.4. даного Порядку. 

5. КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ НАДАННЯ КОМПЕНСАЦІЇ
5.1. Критеріями оцінки бізнес-планів є: 
1)    створення нових робочих місць та збереження створених;
2)    вихід на ринки нових товарів (робіт, послуг);
3)    інноваційність проекту;
4)    розвиток та впровадження енергозберігаючих технологій;
5)    розвиток підприємництва на сільській території.
5.2. Право на одержання Компенсації мають суб’єкти господарювання, які: 
зареєстровані та провадять діяльність не менше шести місяців на території Закарпатської області;
не мають простроченої заборгованості з виплати заробітної плати, а також заборгованості перед державним і місцевими бюджетами та внесків до фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування; 
забезпечують співфінансування інвестиційного проекту за рахунок власних коштів у розмірі не менше 25 відсотків його вартості; 
розробили та реалізують інвестиційні проекти, умовами яких передбачається: модернізація, оновлення та придбання основних фондів для розширення та збільшення обсягів виробництва товарів (надання послуг); впровадження енергозберігаючих та екологічних технологій; виробництво товарів експортного спрямування та імпортозамінних; реалізація проектів, які відповідають пріоритетним напрямкам регіональної стратегії розвитку Закарпатської області на період до 2020 року тощо. 
5.3. Суб’єкти господарювання, під час конкурсу, подають до Головного розпорядника пакет документів, який містить:
1)    заяву на участь у конкурсі (Додаток 1 до Порядку);
2)    бізнес-план, який повинен містити інформацію про:
      - назву, мету, вартість та джерела фінансування проекту, соціальні та екологічні наслідки його впровадження;
     - фінансово-економічні показники ефективності проекту (фактичне збільшення обсягів виробництва, відрахувань до бюджету, термін окупності);
    - створення нових робочих місць, зокрема, за умови збереження наявного персоналу;
    - рівень заробітної плати працівників, які будуть працевлаштовані на нові робочі місця;
3) копію кредитного договору, завірену банківською установою, яка надала кредит;
4) інформацію про відсутність заборгованості зі сплати податків, зборів, інших обов’язкових платежів, внесків до фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування, з виплати заробітної плати;
5) копію фінансового звіту (декларації) за останній рік і останній звітний період (квартал).
6) копію документу про державну реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності;
7) копію статуту для юридичних осіб;
8) інформацію щодо отримання державної допомоги протягом останніх трьох років (із зазначенням джерел допомоги та її обсяги).
Відповідальність за повноту і достовірність відомостей в поданих документах покладається на суб’єктів господарювання.
У разі необхідності Комісія має право запросити інші документи.
5.4. Комісія має право відмовити в наданні Компенсації, якщо суб’єкт господарювання подав неправдиву інформацію стосовно себе, бізнес-плану (інвестиційного проекту), фінансового стану; отримував державну допомогу протягом останніх трьох років на розвиток бізнесу і не повідомив комісію та інше.
5.5. Для отримання призначеної суми Компенсації Позичальник щомісячно до 7-го числа подає Головному розпоряднику реєстр Позичальника, завірений банківською установою, що надала кредит.
5.6. Головний розпорядник складає та затверджує реєстр компенсаційних виплат і подає його відповідному органу Державної казначейської служби України, разом із платіжними дорученнями, для здійснення видатків на Компенсацію. Зазначені видатки здійснюються в установленому порядку шляхом перерахування коштів на рахунки Позичальників у банках, які надали кредитування інвестиційних проектів Позичальників – переможців конкурсу.
5.7. Позичальники, що отримали Компенсацію, подають щоквартально до 10 числа місяця, що настає за звітним періодом, головному розпоряднику звіт про впровадження інвестиційного проекту (письмово, у довільній формі) з наданням ксерокопії останньої податкової звітності (декларація та фінансовий звіт) впродовж року отримання компенсації та річний за 2019, 2020 роки.
У разі нецільового використання, неповного виконання Позичальником взятих на себе зобов’язань або порушення вимог цього Порядку Комісією може бути прийнято рішення про припинення виплати Компенсації та повернення вже наданої.
5.8. Операції, пов’язані з використанням бюджетних коштів, здійснюються відповідно до порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів, затвердженого Міністерством фінансів України.
5.9. Питання, не врегульовані цим Порядком, вирішуються відповідно до вимог діючого законодавства України.

Об’єкт інформаційної послуг: 
Юридичним особам
Категорія: 
Інвестиції

Остання зміна сторінки: 19-04-2019 10:22