Порядок проведення  конкурсу з визначення програм (проектів, заходів) стосовно дітей та молоді

Порядок проведення  конкурсу з визначення програм (проектів, заходів) стосовно дітей та молоді,  розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка у 2018 році

І. Загальні положення

Порядок проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів) стосовно дітей та молоді,  розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка у 2018 році (далі – Конкурс) встановлює організаційні та фінансові основи проведення цього Конкурсу. 
Конкурс проводиться управлінням молоді та спорту облдержадміністрації відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2011 року  № 1049 „Про затвердження Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка”, розпорядження голови облдержадміністрації від 25.11.2015 № 432 „Про Регіональну програму „Молодь Закарпаття” на 2016 – 2020 роки” та з метою підтримки ініціатив громадських організацій щодо активізації їх роботи у творенні національної культури, розбудові громадянського суспільства.

ІІ. Перелік пріоритетних завдань, на розв’язання яких мають бути спрямовані програми громадських організацій:

1. Створення умов для творчого розвитку особистості, інтелектуального самовдосконалення молоді, набуття молодими людьми знань, навичок та інших компетентностей поза системою освіти
Види діяльності: проведення регіональних акцій, фестивалів, конкурсів у різних жанрах мистецтва, форумів, пленерів, тренінгів, семінарів, таборів та інше.
2. Утвердження патріотизму, духовності, моральності та формування загальнолюдських цінностей у молоді.
Види діяльності: проведення регіональних акцій, ігор, конкурсів, засідань за круглим столом, семінарів, конференцій, семінарів-тренінгів, форумів, таборів, фестивалів тощо.
3. Пропаганда та формування здорового способу життя молоді.
Види діяльності: проведення регіональних акцій, фестивалів, конкурсів, форумів, конференцій, семінарів, тренінгів, семінарів-тренінгів, засідань за круглим столом, таборів та інше.
4. Створення сприятливого середовища для забезпечення зайнятості молоді.
Види діяльності: проведення регіональних конференцій, семінарів, форумів, фестивалів, тренінгів, засідань за круглим столом, акцій з профорієнтаційної роботи серед молоді, підтримка підприємницьких ініціатив молоді та молодіжних трудових загонів тощо.

ІII. Обсяг бюджетного фінансування

Максимально можливий обсяг бюджетного фінансування програми, розробленої громадською організацією, становить 75 відсотків від загальної суми кошторису витрат на реалізацію програми та не може перевищувати  30 тис. грн за умови, що організації беруть участь у співфінансуванні програми у розмірі не менш як 25 відсотків необхідного обсягу фінансування.  Внесок для виконання програми  може здійснюватися переможцем конкурсу у вигляді матеріальних чи нематеріальних ресурсів, у тому числі як оплата вартості приміщення, техніки, обладнання. Загальна вартість витрат на послуги з технічного забезпечення заходу (послуги освітлення, озвучення заходу тощо) не може перевищувати 50% від обсягу бюджетного фінансування.

ІV. Обсяг конкурсної пропозиції. Вимоги до учасників Конкурсу

Конкурсна пропозиція – комплект документів, які готуються учасником конкурсу (громадська організація) та подаються організаторові Конкурсу.
1. Конкурсні пропозиції можуть подаватися інститутами громадянського суспільства, робота яких спрямована на соціальне становлення та розвиток молоді, зареєстрованими в установленому порядку не пізніше ніж за два роки до оголошення конкурсу.
2. Громадська організація може подавати на Конкурс кілька конкурсних пропозицій. Конкурсні пропозиції подаються у друкованій та електронній формах. Крім того, форми конкурсної пропозиції, зазначені в підпунктах 1 та 4  пункту 3 розділу ІV, направляються на електронну адресу up.molodsport@gmail.com.
3. Конкурсна пропозиція складається державною мовою та повинна містити:
1) заяву про участь у конкурсі, складену за формою згідно з додатком 1 (оригінал і одна копія);
2) копії свідоцтва про реєстрацію інституту громадянського суспільства, статуту (положення), скріплені його печаткою (у разі наявності);
3) копію документа, виданого територіальним органом ДФС не раніше ніж за 30 днів до дати оголошення проведення конкурсу, що підтверджує включення (на момент подання конкурсної пропозиції) інституту громадянського суспільства до Реєстру неприбуткових установ та організацій;
4) опис та кошторис витрат, необхідних для виконання програми, за формою згідно з додатком  2 (оригінал і одна копія). Опис програми  повинен містити мету і завдання, план виконання із зазначенням строків та відповідальних виконавців на кожному етапі, очікувані результати та конкретні результативні показники виконання програми, інформацію про цільову аудиторію, залучені до виконання програми  інші  організації, способи інформування громадськості про хід виконання програми, детальний розрахунок витрат та джерела фінансування;
5) листи-підтвердження від інших організацій, залучених до виконання програми;
6) інформацію про діяльність громадської організації, зокрема про досвід виконання програм протягом останніх двох років за рахунок бюджетних коштів та інших джерел фінансування, джерела фінансування громадської організації, її матеріально-технічну базу та кадрове забезпечення за підписом керівника або уповноваженої особи громадської організації, скріплені її печаткою (оригінал і одна копія);
7) громадська організація може подати інші матеріали, які засвідчують її спроможність реалізувати проект програми.
Всі документи, перераховані в п. 3  цього розділу, та окремо їх копії мають бути пронумеровані, прошнуровані, підписані керівником або уповноваженою особою громадської організації та скріплені її печаткою.
Відповідальність за достовірність інформації,  що міститься у конкурсній пропозиції, покладається на учасника конкурсу.
Організатор конкурсу видає учасникові конкурсу довідку із зазначенням дати надходження конкурсної пропозиції (додаток 3).
Подана конкурсна пропозиція не повертається учасникові конкурсу.
4. Громадські організації не допускаються до участі в Конкурсі у разі, коли:
– документи, що входять до складу конкурсної пропозиції, містять недостовірну інформацію про громадську організацію;
– громадська організація не відповідає вимогам, зазначеним в підпункті    2 пункту 3 розділу ІV;
– громадська організація відмовилася від участі у конкурсі шляхом надсилання організатору офіційного листа;
– громадська організація перебуває у стадії припинення діяльності;
– конкурсну пропозицію подано після закінчення встановленого строку, не в повному обсязі або з порушенням вимог пункту 3 цього Положення;
– програма (проект, захід), зазначені у конкурсній пропозиції, не відповідають обласному рівню виконання (реалізації);
– передбачена конкурсною пропозицією діяльність спрямовується на підтримку політичних партій;
– установлено факт порушення громадською організацією вимог бюджетного законодавства у попередньому бюджетному періоді.
5. Конкурсна комісія у разі потреби може прийняти рішення про проведення перевірки достовірності інформації, наведеної в конкурсній пропозиції. Перевірка проводиться у порядку, визначеному постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2011 року № 1049 „Про затвердження Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка”. За результатами розгляду конкурсних пропозицій та перевірки достовірності інформації, наведеної в конкурсній пропозиції, конкурсна комісія визначає конкурсні пропозиції, які допускаються для участі у другому етапі конкурсу.
 6. Конкурсна комісія оцінює конкурсні пропозиції за такими критеріями:
– відповідність зазначеним у І розділі цілям та пріоритетним завданням;
– очікувана результативність програми;
– ефективність використання бюджетних коштів, передбачених для фінансування програми;
– повнота охоплення цільової аудиторії;
– інноваційність;
– рівень кадрового та матеріально-технічного забезпечення, необхідного для виконання програми, досвід діяльності у відповідній сфері;

V. Проведення конкурсу

Конкурс проводиться у два етапи. На першому етапі конкурсна комісія розглядає конкурсні пропозиції щодо їх відповідності розділу IV цього Порядку.
На другому етапі конкурсу конкурсна комісія  проводить відкритий захист конкурсних пропозицій, на який запрошуються учасники конкурсу, конкурсні пропозиції яких допущені до участі у другому етапі. 

VІ. Терміни подання документів

Час та адреса, за якою приймається конкурсна пропозиція.
Конкурсна пропозиція приймається з 23 січня до 23 лютого 2018 року щоденно, крім суботи, неділі та святкових днів, з 10.00 до 16.00 за адресою: м. Ужгород, пл. Народна, 4, к. 617. Контактні телефони: (0312) 61-42-73, e-mail: up.molodsport@gmail.com.
Форми документів, зазначених у пункті 3 розділу ІІІ, розміщено на офіційному веб-сайті Закарпатської облдержадміністрації (у розділі „Структурні підрозділи ОДА/управління молоді та спорту)

VІІ. Строки проведення конкурсу та термін оголошення переможців
Конкурс проводиться управлінням молоді та спорту облдержадміністрації з 23 січня до 30 березня 2018 року. Визначення переможців Конкурсу конкурсною комісією має бути завершено до 30 березня 2018 року. Рішення конкурсної комісії про визначення переможців Конкурсу доводиться до відома учасників конкурсу електронною розсилкою у триденний строк з дати його прийняття та оприлюднюється на офіційному веб-сайті Закарпатської облдержадміністрації.

Додаток 1 до Порядку

Форма заяви на участь у конкурсі з визначення програм (проектів, заходів) стосовно дітей та молоді, розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка у 2018 році

Додаток 2 до Порядку

Форма проекту програми та кошторису витрат для його реалізації

Додаток 3 до Порядку

Форма довідки,  що надається організатором Конкурсу громадській організації

Об’єкт інформаційної послуг: 
Громадянам України
Категорія: 
Молодь

Остання зміна сторінки: 16-02-2018 16:56