ПОЛОЖЕННЯ про порядок використання коштів обласного бюджету для підприємців-початківців (стартапи)

ПОЛОЖЕННЯ про порядок використання коштів обласного бюджету для організації та проведення  конкурсу бізнес-проектів для підприємців-початківців (стартапи) у рамках Програми підвищення конкурентоспроможності Закарпатської області на 2019 – 2020 роки

 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Положення  про порядок використання коштів обласного бюджету для організації та проведення  конкурсу бізнес-проектів для підприємців-початківців (стартапи) (далі – Положення) визначає механізм надання на конкурсних засадах безповоротної незначної фінансової допомоги підприємцям за рахунок коштів обласного бюджету в рамках Програми підвищення конкурентоспроможності Закарпатської області на 2019 – 2020 роки, затвердженої рішенням обласної ради від 13.12.2018  № 1329 (далі – Конкурс).
2. У цьому Положенні терміни вживаються  у таких  значеннях:
підприємці-початківці(стартапи) –  фізичні особи-підприємці, які зареєстровані та здійснюють підприємницьку діяльність у Закарпатській області;
фінансова підтримка – безповоротна незначна фінансова допомога підприємцямдля здійснення підприємницької діяльності з подальшим звітом про використання отриманихбюджетних коштів.
3. Головним розпорядником коштів обласного бюджету з надання фінансової підтримки є Департамент економічного розвитку і торгівлі Закарпатської обласної державної адміністрації (далі – Головний розпорядник).
4. Виконавчим адміністратором відповідно до Програми підвищення конкурентоспроможності Закарпатської області на 2019 – 2020 роки, є Комунальне підприємство «Агентство регіонального розвитку та транскордонного співробітництва «Закарпаття» Закарпатської обласної ради, яке забезпечує організацію та проведення Конкурсу відповідно до умов цього Положення (далі – Виконавчий адміністратор).

ІІ. МЕТА І ЗАВДАННЯ КОНКУРСУ

1.    Метою проведення Конкурсу є підтримка підприємницьких ініціатив та надання методично-консультативної допомоги громадянам України щодо започаткування та ведення власної справи.
2.    Завданнями Конкурсу є:
1) надання фінансової підтримки для реалізації перспективних бізнес-проектів;
2)популяризація ідей підприємництва та інструментів підтримки бізнесу в області.

ІІІ. УМОВИ УЧАСТІ У КОНКУРСІ

1.    У Конкурсі можуть брати участь  підприємці-початківці (стартапи), а також  громадяни України віком від 18 років, зареєстровані у Закарпатській області, які мають намір розпочати і вести підприємницьку діяльність та сплачувати податки на території Закарпатської області (далі – Учасники).  
2. Об’єктом відбору Конкурсу є бізнес-проекти, які передбачають започаткування підприємницької діяльності, створення нових напрямків або розширення вже існуючих видів діяльності (виробництв, послуг), а також забезпечують створення нових робочих місць та досягнення економічного ефекту тощо.
3. Проекти, відібрані у межах Конкурсу, повинні бути реалізовані в Закарпатській області. Переможець конкурсу зобов’язується реалізувати проект, на який отримав фінансову підтримку.
4. Участь у Конкурсі є безкоштовною.
5. Учасниками Конкурсу не можуть бути суб’єкти господарювання, які:
1) є нерезидентами України, за винятком випадків, передбачених міжнародними договорами України;
2) здійснюють виробництво та/або реалізацію зброї, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, обмін валют;
3) надають в оренду нерухоме майно, що є одним з основних видів діяльності;
4) перебувають у стадії припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця;
5) мають заборгованість перед бюджетом, Пенсійним фондом України, фондами загальнообов’язкового державного соціального страхування;
6) вже одержують аналогічну державну допомогу, строк надання якої не закінчився.

IV. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ

1.    Проведення конкурсу та вирішення інших питань щодо визначення переможців конкурсу бізнес-проектів підприємців-початківців (стартапів) здійснюється Конкурсною комісією (далі – Конкурсна комісія), складякої затверджується розпорядженням голови обласної державної адміністрації.
2. До складу Конкурсної комісії можуть включатися представники структурних підрозділів обласної державної адміністрації, депутати обласної ради, представники громадських організацій та об’єднань суб’єктів господарювання (за згодою)  тощо.
Членство в Комісії не має створювати конфлікту інтересів по відношенню до членів цієї Комісії, що може вплинути на об’єктивність та неупередженість прийняття рішень. 
3.Організаційне забезпечення діяльності Конкурсної комісії здійснює Виконавчий адміністратор.
4.ЗасіданняКомісії є правомочним за умовиприсутності на ньому не менш як 2/3 членів складу Комісії.
5. Формою роботи  Комісії є засідання, які скликаються головою Конкурсної комісії.
6. На першому засіданні Конкурсна комісія визначає та затверджує протокольним рішенням:
1)    перелік документів та зразки заяв, необхідних для участі у конкурсібізнес-проектів для підприємців-початківців (стартапи);
2)    умови та критерії відбору бізнес-проектів Учасників Конкурсу;
3)    форму звіту про реалізацію бізнес-проекту, який включатиме перелік напрямів використання коштів, опис заходів та результативні показники.
7.  Конкурсна комісія має право відмовити  Учаснику в разі, якщо ним було подано неповний пакет документів. 
8. За повноту і достовірність відомостей у поданих на Конкурс документах відповідає Учасник.
9. До організації та проведення Конкурсу можуть залучатися також громадські організації, благодійні фонди, комерційні структури, які поділяють мету Конкурсу та готові надати організаційне чи матеріальне сприяння у реалізації проектів учасників Конкурсу.
10. Конкурс бізнес-проектів проводиться у два етапи. 
Перший етап Конкурсу триває протягом 30 днів. На цьому етапіВиконавчий адміністратор відповідно до умов цього Положення та рішення Конкурсної комісії:
1) забезпечує розміщення на офіційному веб-сайті облдержадміністрації та обласної ради, а також у друкованих засобах масової інформаціїоголошення про початок Конкурсу та умови його проведення, перелік документів та зразки заяв, необхідних для участі у конкурсі  бізнес-проектів для підприємців-початківців (стартапи), умови та критерії відбору бізнес-проектів Учасників Конкурсу,термін прийняття заявок на участь; 
2) проводить інформаційну кампанію щодо популяризації Конкурсу;
3) забезпечує реєстрацію заявок Учасників та приймає бізнес-проекти на участь у Конкурсі.
У разі неподання жодної конкурсної заявки строк приймання конкурсних заявок може бути  продовжено рішенням Конкурсної комісії не більше,як на 30 днів.
Другий етап  Конкурсу триває  протягом  15 днів.На цьомуетапі:
1) голова Конкурсної комісії призначає дату її засідання;
2) Виконавчий адміністратор не пізніше 7 календарних днів до дня засідання Конкурсної комісії повідомляє членів Конкурсної комісії та Учасників Конкурсу про дату засідання та надсилає бізнес-проекти Учасників членам Конкурсної комісії для ознайомлення та підготовки до засідання Конкурсної комісії;
3)  проводиться засідання Конкурсної комісії. На засіданні Конкурсної  комісії автор  або авторський колектив чисельністю не більше ніж три особи представляє бізнес-проект. Рішення Конкурсної комісії про обрання Переможців Конкурсу приймається на засіданні більшістю (50% +1 голос) голосів від загального складуі оформлюється протоколом;
4)рішення про визначенняпереможцяоголошується Конкурсною комісією у присутностівсіхучасників Конкурсу.
11. Рішення Конкурсної комісії  оприлюднюється на офіційному веб-сайті Закарпатської обласної державної адміністраціїта Закарпатської обласної ради.
12. Конкурсна комісія встановлює і призначає  розміри фінансової підтримки в сумі не більше 30 тис. грн для реалізації бізнес-проектів Учасниками конкурсу.
13.Виконавчий адміністратор надсилає усім Учасникам Конкурсу витяг з протоколу засідання Конкурсної комісії.
14. У разі виникнення спірних та інших питань щодо надання фінансової підтримки чи незгоди Учасника Конкурсу з рішенням Конкурсної комісії, він має право оскаржити рішення, дії або бездіяльність Конкурсної комісії, подавши до неїзвернення протягом трьох днів з дня оголошення рішення Конкурсної комісії про обрання Переможців Конкурсу. 
15. Обов’язковою умовою отримання фінансової підтримки для громадян України - переможців Конкурсу є здійснення державної реєстрації підприємницької діяльності у Закарпатській області (у разі, якщо переможцем конкурсу визнано фізичну особу, яка не є суб’єктом підприємницької діяльності).
16. Переможець Конкурсу (у разі якщо переможець Конкурсу не є суб’єктом підприємницької діяльності) після державної реєстрації підприємницької діяльності протягом п’яти робочих днів інформує Виконавчого адміністратора про здійснення такої реєстрації.
17. Протягом п’яти робочих днів після отримання Виконавчим адміністратором повідомлення від переможця Конкурсу про державну реєстрацію підприємницької діяльності, Виконавчий адміністратор перевіряє відомості щодо такого суб’єкта в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань та укладає договір про надання фінансової підтримки  (далі – Договір) із переможцем Конкурсу.
18. Переможці Конкурсу зобов’язані:
1) звітувати Виконавчому адміністратору про реалізацію бізнес-проекту, який включатиме перелік напрямів використання коштів, опис заходів та результативні показникиза формою, визначено Конкурсною комісією;
2) не припиняти підприємницьку діяльність до завершення проекту;
3) отримануфінансову підтримку витрачати виключно на реалізацію мети, яка  зазначена в бізнес-проекті;
4) сплатити всі податки та збори,  пов’язані з отриманням фінансової підтримки або доходами внаслідок підприємницької діяльності.

V. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРСУ

1. Головний розпорядник  уповноважує одержувача бюджетних коштів-Виконавчого адміністратора,  на виконання заходів із організації та проведення конкурсу бізнес-проектів для підприємців-початківців, передбачених Програмою підвищення конкурентоспроможності Закарпатської області на 2019-2020 роки, шляхом доведення йому бюджетних асигнувань та надання відповідних коштів обласного бюджету на безповоротній основі. Одержувач бюджетних коштів використовує такі кошти відповідно до вимог  бюджетного законодавства на підставі плану використання бюджетних коштів, що містить розподіл бюджетних асигнувань.
2. Для використання коштів обласного бюджету Виконавчийадміністраторповинен мати реєстраційний рахунок в Головному управлінні Державної казначейської служби  України у Закарпатській області.
3. Протокол засідання Конкурсної комісії є підставою для укладання договору між Головним розпорядником та Виконавчим адміністратором, відповідно до якого, кошти на отримання фінансової підтримки Учасників-переможців направляються на рахунок Виконавчого адміністратора, як одержувача бюджетних коштів.
4. На підставі витягу з протоколу засідання Конкурсної комісії, наданого переможцям Конкурсу, між Виконавчим адміністратором та Учасником-переможцем укладається Договір, в якому зазначаються розмір та порядок надання фінансової підтримки.
5. Укладений Договір є підставою для перерахування коштів обласного бюджету переможцю Конкурсу.

VI. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Виконавчий адміністратор після отримання від Головного розпорядника коштів обласного бюджету: 
1) перераховує бюджетні кошти переможцям Конкурсу, згідно з протокольним рішенням Конкурсної комісії;
2) подає Головному розпоряднику звіт про використання бюджетних коштів з наданням копій підтверджуючих документів. Складення та подання фінансової та бюджетної звітності про використання коштів обласного бюджету, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.
2. Виконавчий адміністратор проводить постійний моніторинг реалізації бізнес-проектів переможцями конкурсу та інформує Головного розпорядника про хід реалізації проекту відповідно до законодавства про державну допомогу.
3. Операції, пов’язані з використанням бюджетних коштів, здійснюються відповідно до порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів, затвердженого Міністерством фінансів України.
4. Питання, не врегульованіцимПоложенням, вирішуютьсявідповідно до вимогчинногозаконодавстваУкраїни.
 

Остання зміна сторінки: 25-02-2020 10:48