УМОВИ проведення конкурсу на посадудержавноїслужбикатегорії„В” головного спеціаліста відділу фінансово-кредитного забезпечення, бухгалтерського обліку і звітності департаменту агропромислового розвитку

УМОВИ проведення конкурсу на посаду державної службикатегорії „В” головного спеціаліста відділу фінансово-кредитного забезпечення, бухгалтерського обліку і звітності департаменту агропромислового розвитку Закарпатської облдержадміністрації

 

ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Посадовіобов’язки

1. Відповідає за правове забезпечення діяльності департаменту в межах покладених на нього обов'язків.

2. Бере участь у розробленні нормативних та організаційно-методичних документів.

3. Веде юридично-правову роботу.

4.Представляє у встановленому законодавством порядку інтереси департаменту агропромислового розвитку в судах та інших органах під час розгляду правових питань та спорів у межах наданих повноважень.

5. Здійснює контроль за проведенням заходів щодо запобігання корупційним проявам, в тому числі щодо виявлення конфлікту інтересів та сприяння його усуненню, дотримання вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів.      

6. Готує висновки щодо правових питань, які виникають у діяльності департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації.

7. Реєструє у головному територіальному управлінні юстиції у Закарпатській області нормативно-правові акти (накази), які підлягають реєстрації.

8. Веде претензійну та позовну роботу.

9. 3а дорученням директора департаменту розглядає звернення, скарги органів виконавчої влади, громадських об'єднань, підприємств, установ, організацій, громадян та готує на них відповіді.

10. Бере участь в організації консультацій з громадськістю при підготовці проектів регуляторних актів щодо підтримки суб’єктів господарювання (сільгосптоваровиробників).

11. Надає необхідну консультаційну та методичну допомогу працівникам департаменту та районним управлінням (відділам) з питань застосування діючого законодавства України.

12. Здійснює контроль за дотриманням чинного законодавства з питань роздержавлення і приватизації майна в галузях агропромислового комплексу.

13. Сприяє дотриманню законності у реалізації прав трудового колективу департаменту під час вирішення виробничих та соціальних питань.

14. Відповідає за здійснення заходів з питань дотримання антикорупційного законодавствата виявлення і запобігання корупції у департаменті.

Умови оплати праці

Посадовий оклад 4800 грн.

Надбавка за вислугу років

Надбавка за ранг державного службовця

Надбавка за наявності достатнього фонду оплати праці - премія

Інформація про строковістьчибезстроковістьпризначенняна посаду

Безстроково

Перелікдокументів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їхподання

1. Копія паспорта громадянина України.

2. Письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі.

3. Письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Законуабокопіюдовідкивстановленоїформи про результатитакоїперевірки.

4. Копія (копії) документа (документів) про освіту.

5. Посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою (у разі подання документів для участі у конкурсі через Єдиний портал вакансій державної служби НАДС подається копія такого  посвідчення, а оригінал обов’язково пред’являється до проходження тестування).

6. Заповнену особову картку встановленого зразка, затверджена наказом НАДС 05.08.2016№ 156;          

7. Декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави, за минулий рік.

Особа, яка виявилабажаннявзяти участь уконкурсіможеподаватидодатковідокументистосовнодосвідуроботи, професійноїкомпетенції  (характеристики, рекомендаціїнауковіпублікаціїтв. інші).

Документи приймаються по 5 березня  2018 року до  16 год. 45 хв.

Дата, час і місцепроведення конкурсу

12 березня 2018 року,о 10 год. за адресою: 88008, Закарпатська область, м. Ужгород,

пл. Народна, 4, каб. 227

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронноїпошти особи, яка надаєдодатковуінформацію з питаньпроведення конкурсу

Карпович Неля Василівна, (0312) 3-62-48, depapr@carpathia.gov.ua

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ

Освіта

Вища, не нижчеступеня бакалавра абомолодшого бакалавра

Досвідроботи

 Без вимог до досвіду роботи

Володіння державною мовою

 Вільневолодіння державною мовою

ПРОФЕСІЙНА КОМПЕТЕНЦІЯ

Якісневиконанняпоставленихзавдань

1. вмінняпрацювати з інформацією;

2. орієнтація на досягненнякінцевихрезультатів;

3.  вміннявирішуватикомплекснізавдання.

Командна робота та взаємодія

1. вміння працювати в команді,

2. вміння ефективної координації з іншими

Сприйняття змін

  1. здатність приймати зміни та змінюватись

Технічні вміння

достатній рівень користування персональним комп’ютером та відповіднимпрограмнимзабезпеченням, необхідним для якісноговиконанняпокладенихзавдань

Особистісніякості

1. відповідальність,

2. системність і самостійністьвроботі,уважність, 

3. вмінняпрацювати в стресовихситуаціях

ПРОФЕСІЙНІ ЗНАННЯ

Знаннязаконодавства

1.КонституціяУкраїни

2. Закон України ‚‚Про запобіганнякорупціїˮ

3. Закон України ‚‚Про державнуслужбуˮ

 

Знанняспеціальногозаконодавства, щопов’язанеіззавданнями та змістомроботидержавногослужбовцявідповідно до посадовоїінструкції

1. Указ Президента України від 03.10.1992           № 493/92 „Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади” (із змінами).

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 року № 996 „Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики”.

 

 

 

Остання зміна сторінки: 22-02-2018 08:40